فرم نظر سنجی

کاربردی بودن مطالب ارائه شده و تناسب با زمینه کاری
کیفیت محتوای فیلم ها و جزوات آموزشی
تناسب حجم مطالب ارائه شده با مدت زمان کلاس
تازگی و جذابیت مطالب مطرح شدن در دوره و میزان برآورده شدن اهداف شما
قدرت بیان مدرس و توانایی در انتقال و تفهیم مطالب
میزان توانایی مدرس در هدایت و کنترل کلاس
نحوه پاسخگویی استاد به سوالات
نحوه رفتار و برخورد استاد با شرکت کنندگان
رعایت زمان شروع و اختتام کلاس و استفاده مفید از زمان کلاس
میزان استفاده مدرس از مثال های کاربردی و مصداق های عملیاتی جهت تفهیم مطالب
سطح اطلاعات و دانش فنی مدرس در ارتباط با محتوای دوره آموزشی
میزان مشارکت شرکت کنندگان در کلاس و بحث های گروهی
شرایط محیطی کلاس ( سیستم ، نور اتاق ، صدا و... )
روز و ساعت برگزاری دوره و میزان استفاده تجهیزات کمک آموزشی
آیا از انتخاب آموزشگاه زراوند راضی بوده اید؟