• فیلد های * دار ضروری هستند

    فرم استخدام
  • لطفاً یک مقدار از 1 تا 10 وارد نمایید.
  • لطفاً یک مقدار از 10 تا 10 وارد نمایید.
    توجه : شماره ملی باید 10 رقم باشد
  • ترجیحا شماره ای که با آن در واتساپ ( WhatsApp ) فعال هستید
  • آخرین مدرک تحصیلی

  • سوابق شغلی

  • آموزشهای عمومی و تخصصی