زراوند

زمان بندی آزمون های آماده سازی کارآموزان آموزشگاه زراوند

جهت معرفی به سازمان فنی و حرفه ای تا پایان سال 1400

توضیحات :
1. آزمون های داخلی به منزله آماده سازی کارآموزان جهت موفقیت در آزمون های سازمان فنی و حرفه ای طراحی شده و به صورت رایگان برگزار می شود.
2. آزمون های مذکور به صورت تستی با رایانه برگزار می شود.
3. افرادی می توانند در این آزمون ها شرکت نمایند که هزینه معرفی به آزمون سازمان فنی و حرفه ای را به آموزشگاه پرداخت کرده باشند.
4. این آزمون ها برای کلیه حرفه ها در ساعت مذکور برگزار می شود.

روز
تاریخ
ساعت
دوشنبه
۱۴۰۰/۰۲/۶
۱۷ الی ۱۸:۴۵
دوشنبه
۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۷ الی ۱۸:۴۵
دوشنبه
۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۷ الی ۱۸:۴۵